Beth yw Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr?

Mae Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr, yn edrych ar sut i gryfhau a chynnal cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn y DU dros y ddeng mlynedd nesaf a’r tu hwnt. Rydym yn ymchwilio i sut y gellir darparu ac ariannu cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus o bob math, a hynny ar ffurf darlledu ac ar-lein, i adlewyrchu arferion a disgwyliadau newidiol cynulleidfaoedd.

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddwyd ymgynghoriad tri mis ar ein canfyddiadau gan ddilyn rhaglen helaeth o ymchwil a dadansoddi ar ddyfodol cyfryngau gwasanaethau cyhoeddus. Amlinellodd hyn amrywiaeth o opsiynau ar gyfer moderneiddio'r fframwaith presennol a bydd yr ymatebion ac adborth i'n hymgynghoriad yn llywio ein hargymhellion i'r llywodraeth yn haf 2021. Gallwch ddarllen ein hymgynghoriad llawn yma ac ymateb iddo erbyn 16 Mawrth 2021.

Er mwyn cefnogi ein gwaith yn y maes hwn, rydym wedi comisiynu cyfoeth o ymchwil a dadansoddiad marchnad ychwanegol, i'n helpu i ddeall beth mae gwahanol gynulleidfaoedd yn ei werthfawrogi am Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB) a beth maent yn credu sy'n ganolog iddo. Rydym wedi cynnal digwyddiadau i glywed amrywiaeth mor eang â phosibl o safbwyntiau ynglŷn ag opsiynau ar gyfer PSB yn y dyfodol gan gynnwys darlledwyr, cynhyrchwyr a gwylwyr y diwydiant. Ym mis Hydref, gwnaethom gynnal cynhadledd rithwir i fwrw golwg ar y cwestiynau mawrion sy'n wynebu darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y 2020au. Gallwch ddod o hyd i adroddiadau am yr holl waith hwn a gwylio trafodaethau a chyfweliadau panel gyda llawer o'r uwch ffigurau ar draws y byd darlledu ar y wefan hon.

Cynhaliom gystadleuaeth hefyd gyda'r Financial Times fu'n gofyn i ddisgyblion ysgol gyflwyno blog neu fideo ar sut gall darparwyr cyfryngau barhau’n berthnasol yn y dyfodol. Gallwch weld y ceisiadau buddugol anhygoel yma.