Datganiad hygyrchedd

Ofcom sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am sicrhau bod gymaint â phosib o bobl yn gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech chi allu gwneud y canlynol:

 • llywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • llywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • chwyddo mewn hyd at 300% heb golli'r testun oddi ar y sgrin
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi geirio'r wefan mor glir â phosib

Mae cyngor ar gael ar AbilityNet <https://mcmw.abilitynet.org.uk/> ynghylch gwneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Ar sgriniau bach fel dyfeisiau symudol does dim modd cyrraedd y botwm cau ar y ddewislen. Nes caiff hyn ei drwsio, gallwch adnewyddu'r dudalen neu ei ail-lwytho os ydych yn dymuno aros ar yr un dudalen.
 • Ar y dudalen gwirio band eang, ar ôl i’r cod post gael ei osod, dydy’r gwymplen “Dewis cyfeiriad” sydd wedi’i hychwanegu at y dudalen ddim nesaf yn nhrefn y tabiau. Nes bydd hyn yn cael ei ddatrys, cofiwch ei fod yno a’ch bod yn gallu ei chyrraedd drwy’r bysellfwrdd.
 • Wrth i chi dabio drwy’r safle, bydd y ffocws yn newid pan fyddwch yn glanio ar elfen tudalen. Dydy’r cyflwr ffocws ddim yn amlwg ar y dudalen “dechrau arni” ar y dudalen (hafan) Y Gorau o’ch Gwesanaeth.
 • Ar y dudalen egluro’r jargon, mae darllenwyr sgrin yn dal i gyflwyno acordiynau sydd wedi cael eu hagor (blychau llwyd sy'n gallu cael eu hehangu) fel rhai sydd wedi cwympo.

Beth i’w wneud os nad ydych chi’n gallu cael mynediad at rannau o’r wefan hon

Byddwn yn ystyried pob cais rhesymol am fersiwn o'n cyhoeddiadau mewn fformatau gwahanol neu mewn ieithoedd eraill.

Ffoniwch ein Tîm Cynghori o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ar 020 7981 3040 neu 0300 123 3333. Gall siaradwyr Cymraeg ffonio 020 7981 3042 neu 0300 123 2023. Ein rhif ffacs ydy 020 7981 3334.

Os ydych chi’n fyddar neu â nam ar eich lleferydd, rhif ein ffôn testun ydy 020 7981 3043. Fel arall gallwch ddefnyddio ein Gwasanaeth Cyfnewid Fideo os hoffech chi gysylltu ag Ofcom drwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Cofiwch mai dim ond gydag offer arbennig sy’n cael ei ddefnyddio gan bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw y bydd y rhifau hyn yn gweithio.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach, anfonwch e-bost at digitalandcreative@ofcom.org.uk

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n meddwl nad ydyn ni’n cyflawni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â digitalandcreative@ofcom.org.uk

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018. (‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon ar sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS). <https://www.equalityadvisoryservice.com/>.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Ofcom wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA  Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd y mathau o ddiffyg cydymffurfio sydd wedi'u rhestru isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys sydd wedi’i restru isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • Mae delwedd y ddolen hafan Gymraeg yn cynnwys alt testun Saesneg, oherwydd y ffordd mae’r templed wedi’i greu.
 • Ar dudalennau Cymraeg, mae gan y ddelwedd sy’n cysylltu’n ôl i wefan Ofcom briodoledd ‘di-rym’. Dylai gysylltu â fersiwn Cymraeg hafan Ofcom, ond mae’n mynd â chi at y fersiwn Saesneg yn lle. Y rheswm dros y ddwy broblem hyn yw'r ffordd y mae’r templed wedi’i greu.

Rydym yn bwriadu datrys y materion hyn erbyn mis Medi 2020.

Methu cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

 • Ar sgriniau bach fel dyfeisiau symudol, does dim modd cyrraedd y botwm cau ar y ddewislen. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â Maen Prawf Llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1, Bysellfwrdd.
 • Ar y dudalen gwirio band eang, ar ôl i’r cod post gael ei osod, dydy’r gwymplen “Dewis cyfeiriad” sydd wedi’i hychwanegu at y dudalen ddim nesaf yn nhrefn y tabiau. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â Maen Prawf Llwyddiant 2.3 WCAG 2.1, Trefn y Ffocws
 • Wrth i chi dabio drwy’r safle, bydd y ffocws yn newid pan fyddwch yn glanio ar elfen tudalen. Dydy’r cyflwr ffocws ddim yn amlwg ar ddolen “dechrau arni” tudalen (hafan) Y Gorau o’ch Gwesanaeth.
 • Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â Maen Prawf Llwyddiant 1.2.2 WCAG 2.1,  Trefn Ystyrlon
 • Ar y dudalen egluro’r jargon, mae darllenwyr sgrin yn dal i gyflwyno acordiynau sydd wedi cael eu hagor (blychau llwyd sy’n gallu cael eu hehangu) fel rhai sydd wedi cwympo.
 • Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1, Enw, Rôl, Gwerth.

Rydym yn bwriadu datrys y materion hyn erbyn mis Medi 2020.

Sut wnaethon ni brofi’r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 12 Medi 2019. Cynhaliwyd y prawf gan Bim Egan o Access Equals

Y porwyr a’r technolegau mynediad a ddefnyddiwyd yn y prawf:

 • Chwyddwr sgrin ZoomText f2019
 • JAWS f2019.1907
 • NVDA f2019.2
 • VoiceOver ar iOS f12.3
 • Google Chrome f77
 • Mozilla Firefox ESR a f67
 • Microsoft Internet Explorer f11

Fe wnaethon ni brofi:

 • Pob tudalen

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu datrys y materion hyn erbyn mis Medi 2020.

Paratowyd y datganiad hwn ar 17 Hydref 2019.