Ymchwil

Fel rhan o Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr, rydyn ni wedi bod yn cynnal rhaglen sylweddol o ymchwil a digwyddiadau i ddeall beth mae pobl o bob cwr o'r DU yn ei ddymuno ac ei angen o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus. Byddwn yn cadw i ddiweddaru'r adran hon drwy gydol yr adolygiad hwn.

Yn ein hymchwil mwyaf diweddar isod, mae cynulleidfaoedd ifanc yn dweud wrthon ni am y cynnwys maen nhw'n gwylio, lle mae nhw'n edrych amdano a pha newyddion a gwybodaeth mae nhw'n ei werthfawrogi mewn amseroedd ansicr. Byddwn ni hefyd yn dangos sut mae'r amgylchedd cyfryngau wedi newid yn ystod bywydau pobl yn eu harddegau heddiw.

Rydyn ni hefyd wedi cynhyrchu teclyn data rhyngweithiol sy'n dangos y newidiadau yn yr hinsawdd cyfryngau mae pobl ifanc wedi gweld yn ystod eu bywydau.

Fe wnaethon ni gomisiynu ymchwil i ofyn i wylwyr a gwrandawyr ar draws y DU i roi eu barn i ni am gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC), ei rol a'i berthnasedd i'w bywydau, a sut gallai hynny newid yn y dyfodol. Mae'r adroddiad llawn a'r fideos yn dangos rhai o'n canfyddiadau yn ystod y cyfweliadau a'r grwpiau ffocws ar gael isod.

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi adroddiad meintiol a thablau data yn canolbwyntio ar fuddion personol a chymdeithasol DGC. Mae hwn yn rhan o'n hymchwil parhaus a chafodd ei gynnal cyn cyfnod clo Covid-19 y DU.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

An exploration of people’s relationship with PSB; with a particular focus on the views of young people – Jigsaw Research (PDF, 2.0 MB)

Public Service Broadcasting: omnibus survey findings (PDF, 782.1 KB)

Public Service Broadcasting: omnibus survey findings – data tables (PDF, 2.6 MB)

Public Service Broadcasting: omnibus survey findings – data (CSV, 3.0 MB)

Fel dilyniant i'n gwaith yn Chwefror (isod) gwnaethon ni gomisiynu YouthSight i ofyn i banel o bobl ifanc unwaith eto ynghylch eu defnydd o'r cyfryngau. Roedd hyn yn ystod y cyfnod cloi oherwydd pandemig y coronafeirws. Gwnaethon ni eu holi'n benodol am rol darlledwyr y DU yn ystod y pandemig, eu defnydd o'r cyfryngau yn ystod y cyfyngiadau symud ac os oedden nhw o'r farn y byddai eu harferion yn newid unwaith byddai'r cyfyngiadau wedi dod i ben. Mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.

(YouthSight, asiantiaeth ymchwil gyda phanel 16-24 oed)

Gwnaethon ni ofyn i bobl 16-24 oed ynghylch sut mae'r cyfyngiadau symud wedi effeithio eu harferion gwylio a gwrando a beth oedden nhw'n meddwl am rol y cyfryngau yn ystod yr argyfwng iechyd Covid-19. Mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.

(YouthSight, asiantaeth ymchwil sydd yn cynnwys panel 16-24 oed)

Ar 6 Chwefror 2020, gwnaeth gydweithwyr ymweld â DC Thomson yn Aberdeen i arwain trafodaeth am ddyfodol y ddarpariaeth newyddion gwasanaeth cyhoeddus. Roedd y mynychwyr yn cynnwys gweithwyr o DC Thomson, STV a'r BBC. Roedd y digwyddiad hwn yn rhan o'n hymchwil i ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Roedd yn gyfle gwerthfawr i glywed beth y mae unigolion allweddol yn yr Alban yn ei feddwl am ddarpariaeth newyddion gwasanaeth cyhoeddus a sut y gallai addasu yn y dyfodol. Roedd hefyd yn fodd i ailadrodd pwysigrwydd parhau i sicrhau bod nifer o ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn darparu newyddion hygyrch a chywir i gynnal cymdeithas ddemocrataidd wybodus.

Ar 19 Chwefror 2020, cynhaliwyd y digwyddiad hwn gennym mewn partneriaeth ag MG ALBA yn Stornoway. Mae'r clip hwn sydd ar gael yn Saesneg yn unig yn dangos rhan o'r drafodaeth ar bwysigrwydd rhaglenni newyddion a'r her o apelio at bobl ifanc. .

On 19 February 2020, we hosted this event in partnership with MG ALBA in Stornoway. This clip shows part of the discussion on the importance of news programmes and the challenges of appealing to young people.

Ar y 3 Rhagfyr 2019, gwnaeth Ofcom gynnal digwyddiad Sgrîn Fach, Trafodaeth Fawr yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Cafwyd mynychwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r BBC, ITV Cymru, S4C a Phrifysgol De Cymru. Cyflwynodd y digwyddiad ganfyddiadau ein hadroddiad Cyfryngau’r Genedl yng nghyd-destun ehangach dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Roedd siaradwyr gwadd yn cynnwys Natasha Hale, Prif Swyddog Gweithredol Cynyrchiadau Bad Wolf, (His Dark Materials, The Night Of) ac Athro’r Diwydiannau Creadigol, Ruth McElroy o Brifysgol De Cymru.

Yna cawson ni drafodaeth banel bywiog a sesiwn Holi ac Ateb gyda’r gynulleidfa. Roedd y themâu’n cynnwys y cyfleoedd a’r heriau o gwmpas buddsoddiad mewn cynyrchiadau Cymraeg gan gwmnïau ffrydio rhyngwladol a sicrhau amlygrwydd i Gymru a’r Gymraeg mewn tirwedd sy’n llenwi’n gyflym.

Ymchwil perthnasol Ofcom

Isod, ceir detholiad o rai o’r dogfennau perthnasol a gyhoeddwyd gan Ofcom. Byddwn yn diweddaru'r adran hon gydag ymchwil a gyhoeddwyd gan unigolion a sefydliadau eraill yn fuan.

Sgrîn fach: Trafodaeth Fawr: adolygiad pum mlynedd o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (27/02/2020) - Ein hadolygiad sy’n bwrw golwg ar sut mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) wedi cyflawni anghenion cynulleidfaoedd y DU dros gyfnod o bum mlynedd (2014-2018).

Adolygiad pum mlynedd Corfforaeth Channel 4 (Saesneg) (27/02/2020) - Ein canfyddiadau a’n casgliadau yn ein hail adolygiad o berfformiad C4C yn cyflawni ei dyletswyddau o’r un cyfnod â’r adolygiad darlledu gwasanaeth cyhoeddus (2014-18).

Mae detholiad o ddogfennau perthnasol a gyhoeddwyd gan Ofcom wedi’u nodi isod.

‘Adolygiad o newyddion a materion cyfoes y BBC’ (24/10/2019) - Mewn cyfnod o drafodaeth wleidyddol ac ymfflamychol, mae’r angen am newyddiaduraeth gywir, ddibynadwy a chadarn mor bwysig ag erioed. Mae’r adroddiad hwn yn adolygiad manwl o newyddion a materion cyfoes y BBC.

‘Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu’ (18/9/19) - Mae’r crynodeb hwn yn canolbwyntio ar amrywiaeth y pum prif ddarlledwr yn y DU: BBC, Channel 4, ITV, Sky a Viacom. Rydyn ni’n eu cymharu nhw, drwy nodweddion, i niferoedd cyfartaledd gweithlu llafur y DU a’r diwydiant darlledu teledu ehangach a leolir yn y DU ac yn nodi eu prif fentrau.

‘Cyfryngau'r Genedl: Cymru’ (7/8/19) - Mae'r adroddiadau hyn yn adolygu'r prif dueddiadau yn y sectorau teledu, fideo, radio a sain ac yn cynnig mewnwelediad i'r newidiadau mewn gwylio a gwrando.

‘Dyfodol Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus’ (4/7/19) - Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno'r materion rydyn ni'n bwrw golwg arnynt fel rhan o Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr.

‘Cynrychiolaeth a phortreadu ar deledu’r BBC’ (Hydref 2018) -Mae’r adolygiad hwn yn ystyried sut mae’r BBC yn cynrychioli ac yn portreadu gwahanol bobl ar y teledu. Hwn yw ein darn manylaf o waith yn y maes hwn. Bydd ein canfyddiadau’n waelodlin ar gyfer asesu perfformiad y BBC yn y dyfodol a bydd yn helpu i nodi’r meysydd lle gall y BBC wneud mwy.

‘Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn yr oes ddigidol’ (Mawrth 2018) -Mae’r ddogfen hon yn nodi’r heriau sy’n wynebu’r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng nghyd-destun mwy o ddefnydd ar-lein a chystadleuaeth gan chwaraewyr byd-eang newydd. Mae'n ystyried pwysigrwydd darlledu gwasanaeth cyhoeddus, yr heriau y bydd yn eu hwynebu yn y dyfodol a beth gall Ofcom, fel rheoleiddiwr, ei wneud i gefnogi'r system yn y blynyddoedd i ddod.

Plant a Rhieni: Adroddiadau ar Agweddau a Defnydd o’r Cyfryngau (2006– presennol) - Mae'r adroddiadau hyn y cynnal ymchwil ar amrywiaeth o arferion cyfryngau pobl ifanc a phlant. Mae'r adroddiadau'n archwilio llythrennedd y cyfryngau plant. Maent yn darparu tystiolaeth fanwl ynghylch defnydd y cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc rhwng 5-15 oed. Maent hefyd yn cynnig gwybodaeth fanwl ynghylch mynediad i'r cyfryngau a defnydd plant ifanc ohonynt sydd rhwng 3-4 oed. Mae'r lleihad mewn gwylio ymhlith pobl ifanc wedi bod yn arbennig o drawiadol dros y ddeng mlynedd ddiwethaf, felly bydd hyn yn ganolbwynt yr adolygiad hwn.

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion (2005 – presennol) – cafodd y prosiect hwn ei greu yn 2005 i ddarparu astudiaeth ar raddfa fach o lythrennedd y cyfryngau sy'n gyfoethog a manwl. Mae'r prosiect yn dilyn 19 o unigolion dros amser ac yn eu cyfweld ar gamera yn flynyddol ynghylch eu harferion a'u hagweddau am y cyfryngau.

Mewn digwyddiadau Sgrîn Fach Trafodaeth Fawr blaenorol fe wnaethon ni ddarparu cyflwyniadau oedd yn rhoi gwybodaeth ynghylch y newid mewn gwrando a gwylio: mae pecyn cyflwyniadau Ofcom ar gael yn Gymraeg.