Diweddariad COVID-19

Mae pandemig y Coronafeirws yn effeithio’n sylweddol ar y diwydiant darlledu. Er bod Sgrîn Fach, Trafodaeth Fawr, ein hasesiad o ddyfodol y cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus, yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Ofcom,  fel llawer o sefydliadau ledled y DU, rydyn ni’n gwneud newidiadau i'n dull o weithredu er mwyn ystyried yr amgylchiadau presennol na welwyd eu tebyg o'r blaen.

Deallwn fod darlledwyr ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar wneud yn siŵr eu bod yn gallu parhau i weithredu, cefnogi eu gweithwyr a rhoi gwybodaeth ac adloniant i’r cyhoedd. Felly, rydyn ni’n adolygu ein cynllun o ymgysylltu allanol a byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd o gael sgwrs genedlaethol am ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) pan fydd yn briodol gwneud hynny.

Bydd ein hamserlenni ar gyfer yr adolygiad hwn yn newid. Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu ein cynllun gwaith ac yn diweddaru'r wefan hon ar ôl i'r sefyllfa ddod ychydig yn gliriach. Cymaint ag y gallwn, byddwn yn parhau â'r sgwrs genedlaethol hon mewn ffordd wahanol a byddwn yn cynnig ymchwil a gwybodaeth er mwyn llywio'r drafodaeth am rôl Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus cyn gynted ag y bo modd.

Rydyn ni wedi ysgrifennu at bob darlledwr (PDF, 198.6 KB) yn amlinellu ein dull gweithredu o ran rheoleiddio dros y misoedd nesaf. Mae gan Ddarlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus eu hymatebion eu hunain i'r argyfwng hwn a gallwch ddod o hyd iddynt ar eu gwefannau. Er bod cydymffurfio â’r rhwymedigaethau rheoleiddiol yn bwysig, bydd Ofcom yn cymryd ymagwedd resymol a phragmatig wrth i ddarlledwyr ymdrechu i gyflwyno’r gwasanaethau gorau posibl i gynulleidfaoedd. Fodd bynnag, mae cydymffurfio â’r Cod Darlledu yn parhau’n hanfodol ac mae angen gofal arbennig gan ddarlledwyr o ran eu cynnwys ynghylch y coronafeirws ei hun.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni i ddweud wrthym beth, yn eich barn chi, fydd yn bwysig ar gyfer dyfodol Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus.

Ymunwch â'r drafodaeth ar ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU

Bydd y wefan hon yn eich galluogi chi i ddarllen amrywiaeth eang o ymchwil, dysgu mwy am ein gwaith yn y maes hwn ac i gyflwyno eich safbwyntiau yn uniongyrchol i ni ynghylch dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus a'r cyfryngau.

Ydych chi’n 16-18 oed?  Beth yw dyfodol teledu? Cymerwch ran yn ein cystadleuaethYmchwil. Darllenwch ein dogfennau ymchwilEich barn. Rhowch eich barn i ni ac ymunwch â’r drafodaeth