Ymgynghoriad: Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus

Diweddariad: 17 Mawrth 2021 – Mae ein hymgynghoriad bellach wedi dod i ben ac rydym yn ystyried ymatebion ac adborth a fydd yn llywio ein hargymhellion terfynol i Lywodraeth y DU gyhoeddir yn yr haf.

Rydym yn ymgynghori ar ein canfyddiadau o Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr. Mae ein hadolygiad yn archwilio sut i gryfhau a chynnal darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) am y degawd nesaf a thu hwnt, yn wyneb newidiadau digynsail i dechnoleg, ariannu ac ymddygiad y gwyliwr.

Rydym wedi canfod bod cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn dal i gael ei werthfawrogi'n fawr gan gynulleidfaoedd – gyda newyddion a rhaglenni dibynadwy a chywir a gynhyrchwyd am y DU yn arbennig o bwysig. Mae'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth ategu economi greadigol y DU.

Ond gyda chyllid o dan bwysau a gwylwyr yn cilio i wasanaethau ffrydio byd-eang, rydym wedi canfod nad yw darlledu gwasanaeth cyhoeddus traddodiadol yn debygol o oroesi yn y byd ar-lein, oni bai bod cyfreithiau darlledu a rheoleiddio'n cael eu hailwampio, a bod darlledwyr yn cyflymu eu gweithgareddau i drawsnewid ar gyfer yr oes ddigidol.

Mae ein hadolygiad yn nodi sut y gallai fframwaith darlledu gwasanaeth cyhoeddus newydd edrych, ynghyd ag opsiynau ar gyfer model newydd ar gyfer cyllid sefydlog. Mae hefyd yn nodi sut y gallai darparwyr newydd helpu i ddarparu cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol.

Ymgynghoriad: Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus (PDF, 3.9 MB)

Fel rhan o Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr, rydym am edrych yn fanylach ar y berthynas sy'n bodoli heddiw rhwng y Darlledwyr Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) a'r sector cynhyrchu. Ein nod yw deall effaith rheoleiddio ar y berthynas honno wrth iddi addasu i amodau marchnad esblygol.

Er mwyn cyfeirio ein harghymhellion i Lywodraeth y DU, rydym yn ceisio tystiolaeth a gwybodaeth gan randdeiliaid (PDF, 698.9 KB) ynglŷn ag effeithiolrwydd yr agweddau craidd ar reoleiddio sy'n berthnasol i gynhyrchu annibynnol nawr ac yn y dyfodol. Fel rhan o ymarfer ymgynghori ehangach ein rhaglen waith Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr, rydym yn gwahodd partïon â diddordeb i ymateb i'r Cais am dystiolaeth hon erbyn 16 Mawrth 2021.

Gyrrwch eich ymateb trwy e-bost i sgrinfach.trafodaethfawr@ofcom.org.uk erbyn 16 Mawrth 2021. Gallwch hefyd gyflwyno eich ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb (RTF, 11.6 MB).