Diweddariad COVID-19

Mae pandemig y Coronafeirws yn effeithio’n sylweddol ar y diwydiant darlledu. Er bod Sgrîn Fach, Trafodaeth Fawr, ein hasesiad o ddyfodol y cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus, yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Ofcom,  fel llawer o sefydliadau ledled y DU, rydyn ni’n gwneud newidiadau i'n dull o weithredu er mwyn ystyried yr amgylchiadau presennol na welwyd eu tebyg o'r blaen.

Deallwn fod darlledwyr ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar wneud yn siŵr eu bod yn gallu parhau i weithredu, cefnogi eu gweithwyr a rhoi gwybodaeth ac adloniant i’r cyhoedd. Felly, rydyn ni’n adolygu ein cynllun o ymgysylltu allanol a byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd o gael sgwrs genedlaethol am ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) pan fydd yn briodol gwneud hynny.

Bydd ein hamserlenni ar gyfer yr adolygiad hwn yn newid. Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu ein cynllun gwaith ac yn diweddaru'r wefan hon ar ôl i'r sefyllfa ddod ychydig yn gliriach. Cymaint ag y gallwn, byddwn yn parhau â'r sgwrs genedlaethol hon mewn ffordd wahanol a byddwn yn cynnig ymchwil a gwybodaeth er mwyn llywio'r drafodaeth am rôl Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus cyn gynted ag y bo modd.

Mae darlledwyr a'r diwydiant ehangach wedi dangos eu gallu i arloesi, cydweithio ac addasu er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i gynulleidfaoedd ledled y DU yn ystod y cyfnod eithriadol hwn. Gellir dod o hyd i fanylion sut mae'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus wedi ymateb i'r argyfwng hwn ar eu gwefannau. Rydym yn disgwyl i bob darlledwr barhau i wneud pob ymdrech resymol i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i bob cynulleidfa ac i gyflawni telerau eu trwydded, gan gynnwys gofynion fformadu/cynhyrchu a'r ymrwymiadau sy'n sail i'r math o gynnwys a ddarlledir.

Rydym yn rhoi arweiniad rheolaidd i bob darlledwr ar ein hymagwedd at reoleiddio, lle mae'r coronafeirws yn effeithio arno. Rydym hefyd wedi gofyn i ddarlledwyr roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni ar eu cynlluniau ac unrhyw fesurau y maent wedi eu cymryd o ganlyniad i'r coronafeirws, i sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi eu hadferiad o'i effaith.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni i ddweud wrthym beth, yn eich barn chi, fydd yn bwysig ar gyfer dyfodol Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus.

Ymunwch â'r drafodaeth ar ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU

Bydd y wefan hon yn eich galluogi chi i ddarllen amrywiaeth eang o ymchwil, dysgu mwy am ein gwaith yn y maes hwn ac i gyflwyno eich safbwyntiau yn uniongyrchol i ni ynghylch dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus a'r cyfryngau.

Ydych chi’n 16-18 oed?  Beth yw dyfodol teledu? Cymerwch ran yn ein cystadleuaethYmchwil. Darllenwch ein dogfennau ymchwilEich barn. Rhowch eich barn i ni ac ymunwch â’r drafodaeth