Cystadleuaeth Ofcom a'r FT ar gyfer Myfyrwyr

Mae'r gystadleuaeth hon nawr ar gau.  Rydyn ni'n adolygu'r ceisiadau a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda manylion yr enillydd (neu enillwyr) cyn hir. 

Rhannwch eich syniadau am ddyfodol teledu i ennill!

Image of smartphone and laptop Mae'r ffordd y mae pobl yn gwylio’r teledu yn newid. Mae mwy a mwy o bobl yn ffrydio sioeau ar-lein ac yn gwylio'r teledu pan mae'n gyfleus iddyn nhw, yn hytrach na gwylio teledu darlledu traddodiadol. Mae hyn wedi cael ei helpu gan dwf gwasanaethau ffrydio fel Netflix, a hefyd oherwydd bod pobl nawr yn gwylio’r teledu ar lawer o ddyfeisiau gwahanol, fel ffonau clyfar a dyfeisiau tabled.

Rhan o'n gwaith ni yn Ofcom yw i feddwl sut mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y DU - BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, S4C a STV – yn gallu addasu i'r newidiadau mawr yn y ffordd mae pobl yn gwylio teledu. Dyna pam rydyn ni wedi lansio sgwrs genedlaethol o'r enw Sgrîn Fach:Trafodaeth Fawr. Rydyn ni'n meddwl am ffyrdd i sicrhau bod gwylwyr a'n cymdeithas ehangach yn gallu parhau i fanteisio o deledu gwych yn y dyfodol.

O gofio bod gwylwyr iau yn allweddol i lwyddiant darlledwyr y DU yn y dyfodol- BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, S4C ac STV -mae’n arbennig o bwysig i ni glywed eich meddyliau a’ch syniadau creadigol am ddyfodol teledu.

Felly, rydym yn gwahodd pob myfyriwr 16-18 oed i gyflwyno fideo neu bost blog mewn ymateb i’r cwestiwn canlynol:

Beth sy'n rhaid i ddarlledwyr traddodiadol a gwasanaethau ffrydio ei wneud i sicrhau eu bod yn apelio i gynulleidfaoedd yfory?

Mae’r gystadleuaeth yn cau ar 30 Mehefin 2020 (23:59) a byddwn yn cyhoeddi enwau’r enillwyr ar y wefan hon. Mae croeso i chi anfon cais yn Gymraeg neu Saesneg.

Sut i wneud cais

Os ydych yn 16-18 oed ac yr hoffech gymryd rhan, penderfynwch a hoffech gyflwyno fideo neu bost blog. Dim ond un cynnig a ganiateir i chi – mewn ymateb i'r cwestiwn: Beth sy’n rhaid i ddarlledwyr a gwasanaethau ffrydio traddodiadol ei wneud i sicrhau eu bod yn apelio at gynulleidfaoedd yfory?

Byddwn ni'n chwilio am geisiadau sy'n llawn syniadau gwreiddiol ac arloesol, ac sy'n mynegi barn yn glir. Rydyn ni eisiau gweld cymaint o greadigrwydd â phosibl – felly gadewch i’ch syniadau redeg yn wyllt!

Fideos: Gallwch gyflwyno fideo byr o hyd at dair munud o hyd. Gallwch wneud hyn ar eich pen eich hun, neu gyda phobl eraill; caniateir timau o hyd at bump o bobl. I gyflwyno fideo, naill ai:

Bydd fideos a blogiau yn cael eu beirniadu fel categorïau ar wahân. Bydd staff Ofcom a’r Financial Times yn barnu’r ceisiadau. Efallai y bydd trydydd partïon annibynnol hefyd yn gallu barnu’r ceisiadau.

Mae cyfyngiad o un cais i bob myfyriwr.

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i’n telerau ac amodau (PDF, 176.4 KB).

Caiff ysgolion sy'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth eu hannog i gofrestru’r ysgol ar y wefan allanol hon: www.ft.com/schoolsarefree


Bydd enillydd ym mhob categori – tîm (neu unigolyn) ar gyfer y categori fideo, ac unigolyn ar gyfer y categori post blog. Bydd yr enillwyr yn derbyn y gwobrau canlynol:

  • Gwobrau talebau gwerth £100;
  • Gwahoddiad i ddiwrnod profiad Ofcom, gan gynnig cyfleoedd i gael profiad uniongyrchol o'r math o waith a wnawn. Bydd diwrnod profiad Ofcom ar gyfer yr enillydd yn digwydd dim ond pan fydd y cyfyngiadau symud wedi eu rhyddhau’n ddigonol, yn unol â’r canllawiau swyddogol a phan fydd ein swyddfeydd yn ddiogel yn weithredol.

Bydd y ceisiadau buddugol yn ymddangos ar wefan Ofcom ac yn cael eu postio ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol; gallent hefyd gael eu cyhoeddi ar wefan Financial Times (yn ôl ei ddisgresiwn yn llwyr).

Er y byddwn yn dewis y ceisiadau buddugol, rydym hefyd eisiau cydnabod rhywfaint o’r gwaith gwych rydym yn ei gael drwy gyhoeddi cynigion anfuddugol hefyd - felly fe allech chi weld eich allu cais yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan hyd yn oed os na fyddwch chi’n ennill!

Rydyn ni wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau sy'n archwilio teledu'r DU ar hyn o bryd a beth gallai fod yn y dyfodol. Gallai'r rhain fod yn ddefnyddiol i'ch helpu i baratoi eich cais:

‘Dyfodol Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus’ (Gorffennaf 2019)

‘Cyfryngau'r Genedl: Cymru’ (Awst 2019)

‘Cynrychiolaeth a phortreadu ar deledu’r BBC’ (Hydref 2018)

‘Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn yr oes ddigidol - y ddegawd nesaf a thu hwnt’ (Mawrth 2018)

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - adolygiad pum mlynedd o ddarlledu'r DU  (Chwefror 2020)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch ebost aton ni ar: cystadleuaethmyfyrwyr@ofcom.org.uk

Os ydych yn athro ac os hoffech chi hysbysebu cystadleuaeth Ofcom yn eich ysgol, gallwch lwytho i lawr a phrintio poster (PDF, 701.5 KB) y gystadleuaeth sydd ar gael yn Gymraeg.

Yn unol â’n rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiant byddem yn ddiolchgar pe bai’r rhai sy’n ymgeisio ar y gystadleuaeth (gan gynnwys pob aelod o’r tîm os yn berthnasol) yn rhoi gwybodaeth am eu rhyw, eu hethnigrwydd a'r rhanbarth daearyddol lle y maent wedi’u lleoli wrth iddyn nhw gyflwyno’u cais, drwy lenwi’r ffurflen hon a’i hanfon at studentcompetitions@ofcom.org.uk. Mae llenwi’r ffurflen hon yn ddewisol a gall ymgeiswyr ddewis peidio â datgelu eu gwybodaeth am eu rhyw, eu hethnigrwydd a/neu eu rhanbarth daearyddol.

Yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu

Byddwn yn casglu eich gwybodaeth yn unol â Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom. Mae hyn yn golygu y byddwn yn casglu ac yn prosesu eich manylion personol wrth i chi gymryd rhan yn y gystadleuaeth gan gynnwys eich enw cyntaf, eich oedran, eich manylion cyswllt a’ch gwybodaeth am eich rhyw, eich ethnigrwydd a’ch rhanbarth daearyddol (os darperir). Byddwn hefyd yn trin eich cais fel data personol os yw’n nodi pwy yw unigolion. Fodd bynnag, os byddwn yn dewis defnyddio eich cais neu ran o’ch cais ar ein gwefan neu ar y cyfryngau cymdeithasol, dim ond eich enw cyntaf ac oedran y byddwn yn ei gyhoeddi.

Pam mae angen eich data personol arnom ni

Rydym yn casglu’r data hwn i asesu eich cymhwysedd ar gyfer y gystadleuaeth, i wneud y gystadleuaeth yn ymarferol ac i gyflawni ein swyddogaethau statudol (sy’n cynnwys casglu a chyhoeddi tystiolaeth a safbwyntiau, gan gynnwys drwy ymgynghoriadau a chynnal gwaith ymchwil). Rydym yn casglu data amrywiaeth i ddeall sut mae amrywiaeth yn gweithredu ac i’n helpu i olrhain canlyniadau’r camau rydym yn eu cymryd yn ein rhaglen amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd y data hwn yn cael ei gyfuno a’i wneud yn ddienw.

Beth rydyn ni'n ei wneud â’ch data personol

Byddwn yn cadw rhywfaint o’ch data personol (enw cyntaf, oed, manylion cyswllt, ymgais) gyhyd ag y bo angen i’n helpu i gyflawni ein swyddogaethau statudol. Byddwn yn cadw’r holl ddata personol eraill (rhyw, ethnigrwydd a rhanbarth daearyddol) am gyfnod o flwyddyn.

Mae gan unigolion hawliau penodol ynghylch eu data personol ac mae hyn yn cael sylw yn natganiad preifatrwydd Ofcom.

Byddwn yn rhannu eich ymgais a’ch manylion personol gyda’r Financial Times i ddibenion beirniadu’r gystadleuaeth. Bydd y Financial Times yn prosesu eich manylion yn unol â’i Bolisi Preifatrwydd.

Caiff ysgolion sydd â nifer fawr o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth eu hannog i gofrestru’r ysgol yma: www.ft.com/schoolsarefree