Cwestiynau Cyffredin

Ystyr darlledu gwasanaeth cyhoeddus yw allbwn cyfunol, o ran ffurf, set o wasanaethau teledu penodol sydd wedi’u dylunio i gyflawni dibenion ac amcanion sy’n cael eu gosod gan y Senedd Brydeinig. Y gwasanaethau sy’n cael eu diffinio ar hyn o bryd fel darlledu gwasanaeth cyhoeddus yw sianeli teledu’r BBC, ITV, STV, Channel 4, S4C a Channel 5.

Mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi bod yn nodwedd ganolog o dirwedd ddiwylliannol y DU ers degawdau. Ei nod yw darparu amrywiaeth eang o raglenni teledu unigryw o ansawdd uchel â’r bwriad o siarad â - ac adlewyrchu - cymunedau, rhanbarthau a chenhedloedd amrywiol y DU. Bwriad darlledu gwasanaeth cyhoeddus yw darparu profiadau cyffredin o ddrama, adloniant a dysgu. Mae wedi bod yn elfen ganolog o arloesi a buddsoddi ym maes darlledu, gan helpu i gynnal economi greadigol ehangach y DU.

Hyd yma, mae’r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi bod yn seiliedig ar yr hyn y gellir ei alw’n ‘gompact’. Yn gyfnewid am rai buddion, mae’r darlledwyr sy’n darparu gwasanaethau darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn gorfod darparu amrywiaeth o raglenni sy’n cael eu gwneud yn y DU, ac ar gyfer pobl y DU. Dylai’r rhaglenni hyn fodloni amrywiaeth eang o anghenion a diddordebau. Drwy raglenni newyddion a materion cyfoes, dylai hefyd helpu i gynyddu ein dealltwriaeth o’r byd.

Mae’n bosib y bydd gwasanaethau eraill yn cynhyrchu ac yn dangos cynnwys sydd hefyd yn cyflawni nifer o’r pethau hyn, ac yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gynulleidfaoedd. Ond nid oes rheidrwydd arnynt i gyflawni dibenion ac amcanion darlledu gwasanaeth cyhoeddus, sydd wedi’u nodi mewn deddfwriaeth.

O dan y Ddeddf Cyfathrebiadau, mae’n rhaid i Ofcom gynnal adolygiad bob pum mlynedd o berfformiad darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU. Mae canfyddiadau ein hasesiad i’w gweld mewn dogfen o’r enw Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr -adolygiad pum mlynedd o ddarlledu.

Yn ein dogfen Dyfodol Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus a gyhoeddwyd y llynedd, rydyn ni hefyd yn nodi ein barn fod darlledu gwasanaeth cyhoeddus, er gwaethaf poblogrwydd parhaus y rhaglenni ymysg cynulleidfaoedd, ar groesffordd hollbwysig.

Roeddem wedi nodi bod y gystadleuaeth i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU wedi cynyddu ers ein hadolygiad llawn diwethaf o’r maes yn 2015.  Bellach mae cwmnïau fel Netflix ac Amazon yn cyrraedd tanysgrifwyr yn eu miliynau. Ar yr un pryd, mae’r cynnydd cyflym yn y defnydd o setiau teledu clyfar, ffonau clyfar a dyfeisiau tabled wedi galluogi gwylwyr i gael gafael ar raglenni a mathau eraill o gynnwys cyfryngau gan ystod fwy byth o ddarparwyr.

Ar hyn o bryd mae gan wylwyr fwy o ddewis nag erioed o ran pa fath o bethau maen nhw am eu gwylio a sut, lle a phryd maen nhw’n gwneud hynny. Yn sgil y dewis ehangach hwn a’i effaith ar yr amgylchedd darlledu, roeddem yn credu ei bod yn amser am werthusiad eang o’r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus i wneud yn siŵr ei bod hi’n dal yn bosib cyflawni'r dibenion a’r amcanion sydd wedi’u nodi mewn deddfwriaeth.

Nod Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr yw hwyluso cyfres o drafodaethau gyda darlledwyr, cwmnïau cynhyrchu, y llywodraeth, y senedd, cyrff y diwydiant a chynrychiolwyr rhanbarthol a chenedlaethol, ac eraill, ar ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus gyda’r bwriad o wneud argymhellion i Lywodraeth y DU.

Mae cynulleidfaoedd wrth galon ein gwaith ac rydyn ni’n dymuno deall beth gallai’r gwahanol grwpiau ddymuno ei gael o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus a beth maen nhw’n yn ei ddisgwyl. Er mwyn ategu gwaith ymchwil presennol, rydyn ni wedi comisiynu ymchwil marchnad a gwaith dadansoddi ychwanegol. Rydyn ni’n dymuno edrych ar yr hyn y gallai pob cynulleidfa fod yn ei werthfawrogi, ond gan ganolbwyntio’n arbennig ar unigolion 16-24 oed.

Byddwn yn edrych ar sut mae’r gwahaniaethau yng nghyfnodau bywyd unigolion y grŵp oedran hwn, yn ogystal â’u dewisiadau a’u harferion cynnwys, yn gysylltiedig â’r math o gynnwys maen nhw’n ei werthfawrogi a beth maen nhw’n dymuno ei gael o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus nawr ac yn y dyfodol.

Mae'r wefan hon yn casglu safbwyntiau pawb sy'n fodlon cyfrannu i'r drafodaeth. Mae hefyd yn cynnwys mwy o wybodaeth ynghylch Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr, yn cynnwys dolenni i ymchwil Ofcom ac ymchwil a phapurau allanol. Bydd hefyd yn galluogi pobl i gael golwg ar glipiau o ddigwyddiadau'r gorffennol.

Rydyn ni hefyd wedi bod yn cwrdd â darlledwyr a phartïon eraill â diddordeb drwy gyfres o ddigwyddiadau panel a bord gron ar draws y DU. Ym mis Hydref gwnaethon ni gynnal cynhadledd rithiol dros dri diwrnod i drafod dyfodol PSB.

Bydd yr holl safbwyntiau rydyn ni wedi eu casglu, ynghyd â’n gwaith ymchwil a dadansoddi, yn helpu i gyfrannu at ein hymgynghoriad y byddwn yn cyhoeddi ar ddiwedd y flwyddyn.

Os hoffech chi gyfrannu i'r drafodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni ar: sgrinfach.trafodaethfawr@ofcom.org.uk

Mynegai

  • PSB: Darlledwyr/Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus
  • SVODs: Gwasanaethau Fideo Ar-alw drwy Danysgrifio
  • EPG: Dewislenni Rhaglenni Electronig
  • BVODs: Gwasanaethau ar-alw darlledwyr